Vedtægter for MTB Holstebro


Opdatering vedtaget på MTB Holstebros ordinære generalforsamling den 10. marts 2022
Stiftet 2010

§1: Formål
Klubbens navn er MTB Holstebro og har hjemsted i Holstebro kommune. Klubbens formål er at virke fremmende for mountainbikesporten i Holstebro og omegn.


§2: Medlem
Som medlem kan optages enhver som er fyldt 8 år og som vil være med til at fremme og udvikle mountainbikesporten gennem en fair og respektfuld optræden over for naturen og dennes øvrige gæster. Den laveste alder for optagelse som medlem fastsættes til hver en tid af den siddende bestyrelse.


§3: Hjelm
Cykelhjelm er påbudt til foreningens arrangementer. Medlemmet kan ikke deltage i arrangementer uden brug af cykelhjelm.


§4: Indmeldelse
Skal ske elektronisk på klubbens hjemmeside: www.mtb-holstebro.dk 

For personer under 18 år, skal indmeldelsen bekræftes af forælder eller værge. 


§5: Udmeldelse
Ved flertal i bestyrelse kan et medlem udelukkes og udmeldes, ved overtrædelse af foreningens kodeks for opførsel i naturen, eller hvis man på anden måde skader foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling med 2/3 flertal.


§6: Kontingent
Der opkræves kontingent en gang om året. Beløbet fastlægges hvert år til generalforsamlingen.


§7: Bidrag
Det enkelte medlem skal fra tid til anden yde en indsats for klubben.


§8: Ansvar
Foreningen påtager sig intet ansvar for skade på person eller materiel pådraget i forbindelse med ethvert arrangement, som foreningen afholder. Medlemmer skal selv sørge for at være forsikret.

  

§9: Bestyrelse
 Bestyrelsen består af syv medlemmer nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges ved afstemning på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. 3 er på valg i ulige år og 4 i lige år. Der vælges også 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde, senest en måned efter generalforsamlingen. Der vælges ligeledes en revisor, samt en revisorsuppleant på generalforsamlingen. Begge er valgt for et år. Genvalg kan finde sted. Alle medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. 

Såfremt der ikke er aftalt et nyt bestyrelsesmøde på et foregående bestyrelsesmøde, skal formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde med mindst en måneds varsel, når dette anses for værende nødvendigt. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst en gang i kvartalet. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen, og enten formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden til i dennes 

sted. Dog kan bestyrelsen udpege en tredje person, som repræsenterer foreningen. Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.


§10: Tegningsret
 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligt et bestyrelsesmedlem i foreningen, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse. Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde forelægge sagerne på førstkommende bestyrelsesmøde.


§11: Regnskab
 Foreningens regnskabsår er fra den 01.01 til 31.12 Driftsregnskab og balance forelægges generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


§12: Ordinær generalforsamlingen
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle sager. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og bekendtgøres for medlemmerne mindst 21 dage før. Såfremt forholdene taler for det, kan generalforsamlingen afholdes online. 

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden inklusiv indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Forandring af vedtægterne kan ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Øvrige afgørelser vedtages ved simpelt flertal. Godkendt referat og konstituering udsendes på hjemmesiden.

 

§13: Ekstraordinær generalforsamling
 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 25% af de betalende medlemmer skriftligt anmoder derom. I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest en måned efter, at begæringen er fremsat til bestyrelsen indeholdende det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.


§14: Dagsorden
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Budgetforslag for det kommende år.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter
 9. Valg af revisorer og suppleant
 10. Eventuelt


§15: Foreningens opløsning
 Kan kun vedtages ved en ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal være til stede, og til forslagets vedtagelse kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt, indkaldes til en anden ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan bestemmes med 3/4 stemmer af de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning vil alle aktiver blive overdraget til en dansk velgørende forening valgt på den opløsende generalforsamling.